Tian Tan Buddha

Lantau Island

-2013 Hong Kong-2013