Ngong Ping Village

Lantau Island

-2013 Hong Kong-2013

 
Tian Tan Buddha
,
Cabin from China, Yulong Xue Shan