Park around lake

( ) Hoan Kiem Lake

Hanoi

-2009 Vietnam-2009