Duong Dong town

Phu Quoc Island

-2009 Vietnam-2009